logo min
logotypy wmfpk

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w dokumentacji postępowania na warunkach określonych przez Zamawiających, o których mowa poniżej.

Poręczenia zapłaty wadiów mogą być udzielane w formie:

 • Jednostkowego poręczenia zapłaty wadium o maksymalnej wartości do 500 tyś zł, nie więcej niż 100% wartości wymaganego wadium określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia, na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jednak nie dłuższy niż 90 dni.
 • Odnawialnej linii poręczeń zapłaty wadiów z maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanej na okres jednego roku, w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie uruchamiać jednostkowe poręczenia zapłaty wadium do wysokości limitu.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie wadialne może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

a) przystępujący do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, albo
b) przystępujący do postępowania prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp przez następujące podmioty:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
 • przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • osoby prawne, których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne),
 • państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium.

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium.
 • Maksymalna wartość poręczenia wadialnego 500.000 zł.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.500.000 zł.
 • Maksymalny okres poręczenia 90 dni z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany okresu związania ofertą.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM

  Regulamin udzielania poręczeń wadialnych Pobierz
  Załącznik nr 1 - Wniosek - wadium Pobierz
  Załącznik nr 2a - Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego (Pzp) Pobierz 
  Załącznik nr 2b - Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego (bez Pzp) Pobierz 
  Załącznik nr 3 - Umowa LINIA Wadialna Pobierz
  Załącznik nr 4a - Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium (Pzp) Pobierz
  Załącznik nr 4b - Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium (bez Pzp) Pobierz
  Załącznik nr 5 - Weksel Pobierz 
  Załącznik nr 6 - Deklaracja wekslowa Pobierz 
  Załącznik nr 7 - Klauzula i oświadczenia ODO linia wadialna Pobierz 
  Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy i Poręczyciela Pobierz 
  Tabela opłat i prowizji z tytułu udzielanych poręczeń wadialnych Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok