logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"


logotypy wmfpk

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). – dalej także „p.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.(tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1804.).

Poręczenia zapłaty wadiów mogą być udzielane w formie:

 • Jednostkowego poręczenia zapłaty wadium o maksymalnej wartości do 500 tyś zł, nie więcej niż 100% wartości wymaganego wadium określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na okres związania ofertą wynikający z warunków postępowania o udzielenie zamówenia publicznego, jednak nie dłuższy niż 90 dni.
 • Odnawialnej linii poręczeń zapłaty wadiów z maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanej na okres jednego roku, w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie uruchamiać jednostkowe poręczenia zapłaty wadium do wysokości limitu.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie zapłaty wadium może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub mający siedzibę na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% wnioskowanej kwoty poręczenia.
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium -1,0% kwoty poręczenia (nie mniej niż 100 zł).
 • Prowizja za udzielenie odnawialnej linii poręczeń zapłaty wadiów - 100 zł + prowizja za każde uruchomione w ramach linii jednostkowe poręczenie zapłaty wadium.
 • Prowizja za zmianę okresu poręczenia - 1% kwoty poręczenia (nie mniej niż 50 zł).

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium.

WARUNKI POĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium.
 • Maksymalna wartość poręczenia wadialnego 500.000 zł.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.500.000 zł.
 • Maksymalny okres poręczenia 90 dni z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany okresu związania ofertą.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM

  Regulamin udzielania poręczeń wadialnych Pobierz
  Załącznik nr 1 - Wniosek - wadium Pobierz
  Załącznik nr 2a - Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego (stara ustawa) Pobierz 
  Załącznik nr 2b - Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego (nowa ustawa) Pobierz 
  Załącznik nr 2c - Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego (bez Pzp) Pobierz 
  Załącznik nr 3 - Umowa LINIA Wadialna Pobierz
  Załącznik nr 4a - Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium (stara ustawa) Pobierz
  Załącznik nr 4b - Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium (nowa ustawa) Pobierz
  Załącznik nr 4c - Oświadczenie o udzielenie poręczenia wadium (bez Pzp) Pobierz
  Załącznik nr 5 - Weksel Pobierz 
  Załącznik nr 6 - Deklaracja wekslowa Pobierz 
  Załącznik nr 7 - Klauzula i oświadczenia ODO linia wadialna Pobierz 
  Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy i Poręczyciela Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok