logo min
logotypy wmfpk

loga 2014 2020

 

Obraz2

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014–2020, w dniu 29 maja 2017 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o Finansowanie Projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, na podstawie której Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Funduszu Funduszy, zarządzający środkami pochodzącymi z programu RPO WiM 2014–2020 zawarł w dniu 05 września 2018 roku z Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, jako Pośrednikiem Finansowym, Umowę Operacyjną w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Poręczenie”.

Wsparcie z Instrumentu Finansowego „Poręczenie” przyznawane było w formie Jednostkowych Poręczeń, udzielanych przez Pośrednika Finansowego, w celu zwiększenia dostępu Ostatecznych Odbiorców do źródeł finansowania realizowanych przez nich Inwestycji.

Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń

1. Łączna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy: maksymalnie 500 000,00 zł.

2. Stopa Jednostkowego Poręczenia: maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.

3. Stopa Jednostkowego Poręczenia: maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, którego cel wpisywał się w:

a) finansowanie projektów realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji, tj.:

- Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
- Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
- Obszary przygraniczne.

b) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj.:

- drewno i meblarstwo;
- żywność wysokiej jakości;
- ekonomia wody.

4. Ostateczni Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i realizujące finansowe przedsięwzięcie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem poręczenia były pożyczki/kredyty/leasingi z przeznaczeniem na przedsięwzięcia rozwojowe, w tym cele inwestycyjne i inne, realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przyczyniające się do:

- poprawy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
- podniesienia zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Wartość projektu

Kapitał Poręczeniowy: 783 162,50 zł, w tym:

• Wkład Menadżera (BGK) ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 665 688,12 zł;
• Wkład Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie w kwocie 117 474,38 zł.

Planowane rezultaty

- Zbudowanie Portfela Poręczeń o wartości wynoszącej, co najmniej 3 132 650,00 zł.
- Udzielenie 18 Ostatecznym Odbiorcom Jednostkowych Poręczeń.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie zakończył realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Osiągnięte rezultaty

- Zbudowanie Portfela Poręczeń o wartości wynoszącej 3 132 650,00 zł.
- Udzielenie 19 sztuk poręczeń dla 18 Ostatecznych Odbiorców.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok